Delegation af rektors kompetence (gældende fra 15. februar 2017)

Link (English) // Link (Dansk)

Rektors delegationsinstruks fastlægger kompetencen til at godkende dispositioner og træffe afgørelse (beslutningskompetence) samt kompetencen til ved sin underskrift eller sit (mundtlige eller skriftlige) tilsagn at forpligte universitetet overfor eksterne parter eller på anden måde repræsentere universitetet udadtil (tegningsret).

Find skabeloner til delegationserklæringer samt vejledning hertil her:

http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/10382

Se gældende delegationsinstruks her:
http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewDocument/1

 

Rektors delegationsinstruks er fastsat i medfør af § 9, stk. 3, i Aalborg Universitets vedtægt og skal læses i sammenhæng med bilagene til instruksen. Den danske version af rektors delegationsinstruks går ved fortolkningstvivl forud for den engelske version.

NB: Bilag 2 udestår og vil blive lagt i håndbogen snarest muligt.

Delegationsinstruksen er udarbejdet af Nina Schjoldager (Kontraktenheden) i samarbejde med Rektorsekretariatet.

Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter universitetets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan rektor kun foretage efter bestyrelsens særlige bemyndigelse, som kan gives konkret eller gennem vedtagelse af rammerne for universitetets virksomhed i strategi, budget, lokaleplan og lignende.

Rektors kompetence kan opdeles i kompetence til at godkende dispositioner og træffe afgørelse (beslutningskompetence) samt kompetence til ved sin underskrift eller sit (mundtlige eller skriftlige) tilsagn at forpligte universitetet overfor eksterne parter eller på anden måde repræsentere universitetet udadtil (tegningsret).

Rektor træffer afgørelse i alle sager og godkender alle dispositioner, der ikke ved lov, vedtægt eller delegation er henlagt til andre. Rektor tegner universitetet med undtagelse af dispositioner over universitetets faste ejendom og indgåelse af visse aftaler om leje.

Rektor kan delegere sine kompetencer, hvilket indebærer, at rektor overlader dele af sine kompetencer til andre (de bemyndigede). De øvrige ledere varetager således deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Ved delegation fra rektor får de bemyndigede – med de begrænsninger, som er fastsat i delegationsinstruksen, instruksens bilag, universitetets vedtagne politikker og andre relevante regelsæt – de samme pligter og beføjelser som rektor inden for de områder, bemyndigelsen angår, og deres beslutninger har samme gyldighed, som hvis de var truffet af rektor.

Rektor er ansvarlig for, at de kompetencer, der er delegeret, varetages på ansvarlig vis af de bemyndigede. Rektor er ikke ankeinstans vedrørende afgørelser truffet i henhold til delegation, men kan i kraft af sin almindelige tilsynsforpligtelse af egen drift, gribe ind over for afgørelser truffet af de bemyndigede og har således mulighed for at omgøre en afgørelse. Rektor kan til enhver tid tilbagekalde en delegation både generelt og i konkrete tilfælde.

Den, der får delegeret kompetence fra rektor, kan videredelegere helt eller delvist til andre, inden for rammerne af nærværende instruks. Det delegerende niveau er ansvarlig for, at de delegerede kompetencer varetages på ansvarlig vis. Det delegerende niveau kan fastsætte begrænsninger i videredelegation til lavere niveauer, også selv om delegationen følger eksplicit af nærværende delegationsinstruks.

Foruden overordnede bestemmelser indeholder instruksen særskilte afsnit om henholdsvis økonomisk ledelseskompetence, bygninger og lokaler, personaleledelse, forskningsbevillinger og samarbejdsaftaler samt faglig ledelseskompetence og kompetence til at repræsentere universitetet. Endvidere indeholder instruksen et afsnit om regler for videredelegation.

Instruksen og dennes bilag vil blive opdateret, når der opstår behov herfor i organisationen samt vil i øvrigt af Rektorsekretariatet blive gennemset for revision én gang årligt.

Spørgsmål til fortolkning og forståelse af instruksen kan rettes telefonisk til Rektorsekretariatet v. Bettina Thomsen og Signe Hernvig, til Nina Schjoldager i Kontraktenheden eller på e-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk. Spørgsmål og svar vil blive samlet i et Q&A-dokument, som kan findes nedenfor sammen med delegationsinstruksen.

Dokument type Organisation
Henvendt til Ansatte
Organisation ledelsessek
Publikationsdato 22/11-2016
Tilknyttede personer Bettina Thomsen
Signe Hernvig
Nina Schjoldager
Ulla Gjørling
Tilknyttede filer BILAG 3 Personaleledelse_DK_22112016_endelig.pdf
Rector’s delegation instructions_ENG_22112016_final.pdf
BILAG 4 Forskningsbevillinger og samarbejdsaftaler_DK_22112016_endelig.pdf
BILAG 1 Økonomisk ledelseskompetence_DK_22112016_endelig.pdf
ANNEX 1 - Financial management authority_ENG_22112016_final.pdf
BILAG 5 Faglig ledelse_bilag_DK_22112016_endelig.pdf
ANNEX 3 - Staff management_ENG_22112016_final.pdf
ANNEX 4 – Research funding and collaboration agreements_ENG_22112016_final.pdf
ANNEX 5 – Academic management authority_ENG_22112016_final.pdf
Rektors delegationsinstruks_DK_22112016_endelig.pdf
Q&A - rektors delegationsinstruks 06042017 (D914650).pdf
Emneord lokaler Lokale Ledelseskompetence Videredelegation Delegationsinstruks Kompetence Delegation Samarbejdsaftaler Samarbejdsaftale Personaleledelse Bygninger Faglig Forskningsbevilling Forskningsbevillinger Ledelseskompetencer